Southeastern Synod ELCA

The Rev Gordon Reinertsen

Atlanta, GA

Retired